• Lịch sử mượn sách
  • Gia hạn sách
  • Danh sách ưa thích
  • Kiểm tra nợ sách
Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học

C. Mác và Ph. Ăng-Ghen toàn tập : tập 23
<a href='/SearchResult/0/1/0/BK/C. Mác '>C. Mác </a>, <a href='/SearchResult/0/1/0/BK/Ph. Ăng-Ghen '>Ph. Ăng-Ghen </a>,

Ký hiệu xếp giá
: :
Dewey
: 335.4
Xuất bản
: 1. - H.: Chính trị quốc gia, 2004
Mô tả
: 1233tr ; 22 cm
ISBN
:
Ngôn ngữ
: Việt
Loại tư liệu
: Sách
Chủ đề
: C. Mác,1818-1883; Ph. Ăngghen, 1820-1895; Chủ nghĩa Mác;
Từ khóa
:
Ngày cập nhật
: 1/5/2010 10:18:26 AM
Nội dung của tập 23 này gồm trọn vẹn tập I bộ tư bản của Mác gồm các phần sau: Hàng hoá và Tiền; Sự chuyển đổi của Tiền thành tư bản; Sự sản xuất ra giá trị thặng dư tuyệt đối; Sự sản xuất ra giá trị thặng dư tương đối; Sự sản xuất ra giá trị thặng dư tuyệt đối và giá trị thặng dư tương đối; Tiền công; Quá trình tích luỹ tư bản
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
2 Kho 2 Tầng 1 1
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001355 Còn Rỗi
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Mã sinh viên: