Thư viện Lạc Hồng
Sách mới cập nhật
Ký hiệu xếp giá: 333.79L595g
Quyển sách gồm có 03 phần với 13 chương: Phần 1: Chương 1: Tổng quan hệ thống năng lượng mặt trời. Chương 2: Bức xạ mặt trời và dữ liệu bức xạ mặt trời . Chương 3: Hệ thống pin quang điện . Chương...
Ký hiệu xếp giá: 495.111D928h 1
Bộ Giáo trình Hán ngữ gồm 3 tập chia thành 6 cuốn. Trong quyển hạ 2 tập 1 này giới thiệu 30 bài học, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 15 bài tiếng Trung Quốc theo các chủ đề khác nhau. Cấu trúc các bài gồm bài...
Ký hiệu xếp giá: 495.111D928t 1
Bộ Giáo trình Hán ngữ gồm 3 tập chia thành 6 cuốn. Trong Quyển thượng 1 tập 1 này giới thiệu 30 bài học, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 15 bài tiếng Trung Quốc theo các chủ đề khác nhau. Cấu trúc các bài gồm...
Ký hiệu xếp giá: 495.184Z632a 1
Cuốn sách Đọc 8 - Giáo trình Đọc hiểu Hán ngữ: quyển 1, gồm 15 bài học (bài học 01 -15).
Ký hiệu xếp giá: 495.184Z637i 2
Cuốn sách Đọc 6 - Giáo trình Đọc hiểu Hán ngữ: quyển 1, gồm 30 bài học (bài học 31 -60).
Ký hiệu xếp giá: 495.111D926h 3
Giới thiệu 13 bài học tiếng Trung Quốc (bài 14 đến bài 26) theo các chủ đề khác nhau. Cấu trúc các bài gồm bài khoá, từ vựng, chú thích, ngữ pháp và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 495.111D928t 3
Giới thiệu 13 bài học tiếng Trung Quốc (bài 01 đến bài 13) theo các chủ đề khác nhau. Cấu trúc các bài gồm bài khoá, từ vựng, chú thích, ngữ pháp và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 495.111D928h 2
Giới thiệu 10 bài học tiếng Trung Quốc (bài 11 đến bài 20) theo các chủ đề khác nhau. Cấu trúc các bài gồm bài khoá, từ vựng, chú thích, ngữ pháp và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 495.184Z637i 1
Giới thiệu các kỹ năng đọc, đoán từ, hiểu câu, mỗi bài học bao gồm các kỹ năng và phần luyện đọc.
Ký hiệu xếp giá: 495.184Z636h 3
Giáo trình Đọc hiểu Hán ngữ, nội dung quyển 3 gồm 26 bài học.
Đang xem: 1018