Thư viện Lạc Hồng
Vật lý đại cương T1: Cơ - Nhiệt

Ký hiệu xếp giá
530Vâ-C
Dewey
530
Xuất bản
Tái bản lần thứ 8. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
268tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/08/2004 10:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
BÀI MỞ ĐẦU PHẦN THỨ NHẤT: CƠ HỌC Chương 1: Động học chất điểm Chương 2: Động lực học chất điểm Chương 3: Động lực học hệ chất điểm-động lực học vật rắn Chương 4: Năng lượng Chương 5: Trường hấp dẫn Chương 6: Cơ học chất lưu Chương 7: Thuyết tương đối hẹp Anhstanh PHẦN THỨ II: NHIỆT HỌC Chương 8: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học Chương 9: Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học Chương 10: Khí thực Chương 11: Chất lỏng Chương 12:Chuyển pha Chương 13: Vật lý thống kê cổ điển
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001362  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 149