Thư viện Lạc Hồng
Mạo từ tiếng Anh thực hành

Ký hiệu xếp giá
425Mao
Dewey
425
Xuất bản
1. - H.: Nxb. Trẻ, 2000
Mô tả
147tr ; 10,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/07/2004 11:14 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Mạo từ bất định (a/an) 2. Những công dụng khác của a và an. 3. Mạo từ xác định (the) 4. Mạo từ xác định đối lập với Mạo từ bất định 5. Dùng The với danh từ toàn thể và danh từ trừu tựng. 6. Khi nào dùng the với địa danh và phương hướng . 7. Những quy định và ngoại lệ khác. 8. Bài tập ôn
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000184  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 877