Tổng tập văn học Việt Nam: tập 1

Ký hiệu xếp giá
810.8 T455T
Dewey
810.8
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2000
Mô tả
470tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/08/2004 10:57 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 1 bao gồm những nội dung sau: 1. Khải luận 2. Đỗ Pháp Thuận 3. Ngô Chân Lưu 4. Vạn Hạnh 5. Lý Công Uẩn 6. Lã Định Hương 7. Lý Phật Mã 8. Đàm Cứu Chỉ 9. Lâm Khu 10. Đàm Khí 11. Mai Trực 12. Lý Trường 13. Vưong Hải Thiềm 14. Chu Văn Thường 15. Đào Thuần Chân 16. Lý Thường Kiệt 17. Lý Thừa An 18. Đoàn Văn Khâm 19. Lý Ngọc Kiều 20. Kiều Trí Huyền 21. Từ Lộ 22. Vạn Trì Bát 23. Lê Thị Y Lan 24. Pháp Bảo 25. Dương Không Lộ 26. Nguyễn Công Bật 27. Lý Càn Đức 28. Nguyễn Giác Hải 29. Nguyễn Tuân 30. Hoàng Viên Ngọc 31. Dĩnh Đạt 32. Nguyễn Khánh Hỷ 33. Nguyễn Nguyên Ưc 34. Phan Trường Nguyên 35.Kiều Phù 36. Bảo Giác 37. Au Đạo Huệ 38. Nguyễn Nguyện Học 39. Kiều Bản Tịnh 40. Lê Thước 41. Hứa Đại Xả 42. Nguyễn Trí Bảo 43. Nguyễn Quảng Nghiêm 44. Tô Minh Trí 45. Phạm Thường Chiếu 46. Chu Hải Ngung 47. Ngụy Tự Hiền 48. Nguyễn Y Sơn 49. Lê Thuần 50. Khuyết Danh
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001458  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2069