Thư viện Lạc Hồng
Tổng tập văn học Việt Nam: tập 17

Ký hiệu xếp giá
810.8T455T
Dewey
810.8
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2000
Mô tả
649tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/08/2004 09:51 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 17 bao gồm những nội dung sau: PHẦN THỨ NHẤT TÁC GIẢ TÁC PHẨM 1. Chiếu Cần Vương 2. Tôn Thất Thuyết (1835 – 1913) 3. Đặng Hữu Phổ (1854 – 1885) 4. Mai Xuân Thường (1860 – 1887) 5. Nguyễn Duy Cung (… - 1885) 6. Lê Trung Đình (… - 1885) 7. Nguyễn Duy Hiệu (1847 – 1887) 8. Đoàn Đức Mậu (Bạch Xỉ) (1855 – 1897) Quảng Bình 9. Nguễyn Phạm Tuân (… - 1887) 10. Phan Đình Phùng (1847 – 1895) 11. Lê Ninh (… - 1887) 12. Phan Cáct Xu 13. Phan Trọng Mưu 14. Võ Phát 15. Lê Phất 16. Nguyễn Dương Giá 17. Lê Trọng Đôn 18. Bùi Thanh Trang 19. Nguyễn Thị Quyên 20. Nguyễn Xuân On 21. Đinh Nhật Tân 22. Trần Quang Diệm 23. Nguyễn Nguyên Thành 24. Hồ Sĩ Tạo 25. Nguyễn Hữu Xước 26. Tống Duy Tân 27. Trần Xuân Soan 28. Phạm Bành 29. Lương Kim Huyễn 30. Nguyễn Đôn Tiết 31. Hoàng Bật Đạt 32. Lê Khắc Tháo 33. Nguyễn Ngọc Phương 34. Vũ Kim Huy 35. Nguyễn Sự Chi 36. Nguyễn Quang Bích 37. Trần Ngọc Dư 38. Nguyễn Thiện Thuật (1841 – 1926) 39. Tạ Hiện 40. Ngô Quang Huy 41. Nguyễn Hữu Cương 42. Nguyễn Thành 43. Đinh Khắc Nhưỡng 44. Vũ Đạt Đạo 45. Phạm Trung Thứ 46. Phạm Phổ 47. Lê Văn Tốn 48. Phạm Vũ Mẫu 49. Cả Ngô 50. Mai Công Hoán (Xuân Thủy – Nam Định) (Lấy em gái Tú Xương) 51. Trần Huy Luyện 52. Vũ Tế 53. Đỗ Bình Thành 54. Nguyễn Văn Cẩm 55. Phạm Đình Dục 56. Nguyễn Lộ Trạch PHẦN THỨ HAI TÁC PHẨM MANG TÍNH CHẤT PHONG TRÀO
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001470  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 505