Thư viện Lạc Hồng
Focus on Grammar

Ký hiệu xếp giá
425 Fo-G
Dewey
425
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1997
Mô tả
299tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/07/2004 03:43 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bài 1 : Thì hiện tại của Be. Bài 2 : Danh từ, tính từ và giới từ. Bài 3 : Câu hỏi bắt đầu với Wh- danh từ sở hữu; giới từ chỉ thời gian và nơi chốn. Bài 4 : Thể mệnh lệnh There is / There are Bài 5 : Thì hiện tại tiếp diễn. Bài 6 : Thì hiện tại đơn. Bài 7 : Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Bài 8 : Thì quá khứ đơn. Bài 9 : THì quá khứ của Be. Bài 10 : Danh từ và từ định lượng. Bài 11 : Thì tương lai ; động từ tình thái May và Might. Bài 12 : So sánh. Bài 13 : Quá khứ tiếp diễn; Túc từ trực tiếp và gián tiếp. Bài 14 : Động từ tình thái : Should, Had better, Have to, Must; dạng so sánh tuyệt đối Putting it all together. Answer key.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000169  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 915