Thư viện Lạc Hồng
Headway

Ký hiệu xếp giá
428Head
Dewey
428
Xuất bản
In lần thứ 6. - New York: Oxford University Press, 2000
Mô tả
104tr ;
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/07/2004 08:41 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Unit 1 : The tense system Auxiliary verbs have / have got. Unit 2 : Present Perfect continuous verb forms have something done. Unit 3 : Narrative tenses Time expressions. Unit 4 : Countable and uncountable nouns expressing quantily something, somebody, somewhere all and every. Unit 5 : Future Conjunctions in time clauses. Unit 6 : Relative clauses Participles and infinitives Nouns in groups 1. Unit 7 : Verb patterns Infinitives see someone do / doing. Unit 8 : Modal Auxiliary verbs need and needn't have. Unit 9 : Questions and negatives I don't think you're right. Unit 10 : Expressing habit get and become. Unit 11 : Hypothesis unless, provided, in case ... Unit 12 : Noun phrases Adding emphasis Nouns in groups 2.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000134  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1662