Thư viện Lạc Hồng
Headway

Ký hiệu xếp giá
428Head
Dewey
428
Xuất bản
In lần thứ 5. - New York: Oxford University Press, 1997
Mô tả
95tr ; 27,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/07/2004 09:16 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Unit 1 : Auxiliary verbs have / have got. Unit 2 : Present time always. Unit 3 : Past time while, during and for. Unit 4 : Modal verbs of obligation and permission can and be able to. Unit 5 : Future forms somebody, nobody, anybody, everybody. Unit 6 : Like as a verb like as a preposition Relative clauses. Unit 7 : Present Perfect Tense review. Unit 8 : Conditionals I'd rather... wish and if only. Unit 9 : Modal verbs of probability Continuous infinitive. Unit 10 : Present Perfect Continuous Continuous aspect Time expressions. Unit 11 : Indirect questions Questions with a preposition at the end Questions tags. Unit 12 : Reported speech ask and tell speak and talk
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000133  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 635