Thư viện Lạc Hồng
Để nhà trường hoạt động hiệu quả: bằng chứng mới về cải cách trách nhiệm

Ký hiệu xếp giá
371.207B500B
Dewey
371.207
Xuất bản
1. - Ngân hàng Tái thiết và phát triển Quốc tế/ Ngân hàng thế giới, 2011
Mô tả
352tr ; 23 cm
ISBN
9780821386798
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/02/2012 08:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nghiên cứu này do Barbara Bruns, Deon Filmer và Harry Anthony Patrinos phụ trách. Nghiên cứu này phát triển từ một chương trình nghiên cứu đa quốc gia năm 2006 với sự hỗ trợ từ chính phủ Hà Lan thông qua chương trình đối tác giữa Hà Lan và Ngân hàng Thế giới. Cuốn sách này là một sự tập hợp một cách hệ thống các bằng chứng về cải cách trách nhiệm của nhà trường ở những nước đang phát triển. Cuốn sách đưa ra những xem xét và đánh giá thận trọng và sâu sắc về kết quả từ một loạt tiếp cận mà các nước đang phát triển đang thử nghiệm hướng tới việc cải thiện chất lượng trường học. Sách bàn về các nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục mà nguyên nhân không phải do thiếu nguồn lực. Sách tập trung vào hệ thống các trường công lập và hiện tượng được gọi là "thất bại trong cung cấp dịch vụ": những trường hợp mà các chính sách làm tăng các đầu vào cho giáo dục nhưng không đem lại được dịch vụ hiệu quả đến nơi cần thiết là các trường học và lớp học. Và sách cũng phân tích thêm các khía cạnh liên quan đến mô hình khái niệm được trình bày trong báo cáo phát triển thế giới 2004: trong đó cho rằng căn nguyên dẫn đến sự kém chất lượng và bất bình đẳng của các dịch vụ công - không chỉ trong lĩnh vực giáo dục chính là tình trạng thiếu trách nhiệm giải trình từ phái cung cấp dịch vụ đối với các cơ quan giám sát lẫn người sử dụng dịch vụ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015226  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1123