Thư viện Lạc Hồng
Hackers TOEIC: reading

Ký hiệu xếp giá
428.4 C545
Dewey
428.4
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2012
Mô tả
560tr ; 26 cm + 1CD
ISBN
9786048557560
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Toeic, reading
Ngày cập nhật
27/10/2012 03:30 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Grammar: Section 1: Basic Sentence Elements; Section 2: Verb-Related Structures; Section 3: Verbals; Section 4: Parts of Speech; Section 5: Conjunctions and Clauses; Section 6: Special Structures. Vocabulary: Section 1: Collocations; Section 2: Content Words; Section 3: Content Words with Similar Meaning. Reading: Section 1: Types of Questions; Section 2: Single Passages; Section 3: Double Passages.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015880  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1130