Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế học chính trị Mác - Lênin : Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
335.412 Ki-T
Dewey
335.412
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 1999
Mô tả
683tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/09/2004 03:14 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Kinh tế chính trị Mác Lênin đối tượng phương pháp và chức năng Chương 2: Sản xuất và tái sản xuất xã hội Chương 3: Tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế tiến bộ xã hội Chương 4: Sự ra đời của phương pháp sản xuất TBCN Chương 5: Hàng hoá và tiền tệ Chương 6: Sản xuất GTTD - quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB Chương 7: Vận động tư bản và tái sản xuất tư bản xã hội Chương 8: Lợi nhuận bìng quân và giá cả sản xuất Chương 9: TƯ bản kinh doanh hàng hoá và lợi nhuận thương nghiệp Chương 10: TƯ bản cho vay và lợi tức cho vay tronh CNTB Chương 11: Tư bản kinh doanh nông nghiệp và địa tô TBCN Chương 12: CNTB độc quyền và CNTB độc quyền nhà nước Chương 13: Chủ nghĩa tư bản ngày nay và xu hướng vận động của nó Chương 14: C.Mác , Ph.Ăngghenvà V.I.Lênin về CNXH và CNCS , về thời kỳ quá độ lên CNXH Chương 15: Thời ký quá độ lên CNXH ở Việt Nam Chương 16: Quan hệ sản xuất trong thời kỳ QĐLCNXH Chương 17: Kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong TKQĐ lên CNXH ở VN Chương 18: Lưu thông hàng hoá vá thương nghiệp trong TKQĐ lên CNXH Chương 19: CNH, HĐH nền kinh tế quốc dân Chương 20: Lưu thông hàng hoá và thưong nghiệp tronh TKQĐ Chương 21: Tài chính trong TKQĐ lên CNXH Chương 22: Lưu thông tiền tệ , tín dụng và ngân hàng trong TKQĐ lên CNXH Chương 23: Thu nhập cá nhân phúc lợi tập thể và phúc lợi xã hội tronh TKQĐ lên CNXH Chương 24: Kinh tế đối ngoại trong thời ký quá độ lên CNXH Chương 25: Nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002792  Còn  Rỗi          
100002794  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1295