Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
335.52 Li-N
Dewey
335.52
Xuất bản
Tái bản lần 5. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
207tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/09/2004 05:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bài 1: Đối tượng nghiên cứu môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Bài 2: Cuộc vận động thành lập Đảng công sản Việt Nam; Đảng lãnh đạo và tổ chức cuộc đấu tranh cách mạng tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền (1930-1945); Bài 3: Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng và tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Bài 4: Đảng lãnh đạo tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng, thực hiện mục tiêu chung giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc (1954-1975); Bài 5: Đảnh lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước và bảo vệ tổ quốc thống nhất (1975-đến nay); Bài 6: Tổng kết lịch sử 65 năm đấu tranh của Đảng công sản Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003092  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1511