Thư viện Lạc Hồng
Các chuẩn mực kế toán quốc tế: Tài liệu hướng dẫn thực hành

Ký hiệu xếp giá
657.91TK
Dewey
657.91
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2000
Mô tả
152tr ; 28cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/09/2004 04:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tính minh bạch trong các báo cáo tài chính Chương 2: Quy định chung về việc lập và trình bày các báo cáo tài chính Chương 3: Trình bày các báo cáo tài chính Chương 4: Hàng tồn kho Chương 5: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Chương 6: Lỗ lãi ròng của cả kỳ, các lỗi cơ bản và thay đổi chế độ kế toán Chương 7: Các sự kiện xảy ra sau ngày lập bảng tổng kết tài sản Chương 8: Các hợp đồng xây dựng Chương 9: Thuế thu nhập Chương 10: Báo cáo bộ phận Chương 11: Thông tin phản ánh ảnh hưởng của biến động giá cả Chương 12: Bất động sản xưởng và thiết bị Chương 13: Tài sản thuê Chương 14: Doanh thu Chương 15: Lợi ích trả cho công nhân viên Chương 16: Kế toán các khoản trợ cấp Chương 17: Ảnh hưởng do thay đổi tỉ giá hối đoái Chương 18: Hợp nhất kinh doanh Chương 19: Chi phí đi vay Chương 20: Công bố về các bên liên quan Chương 21: Kế toán các khoản đầu tư Chương 22: Kế toán và báo cáo theo quỹ.. Chương 23: Báo cáo tài chính tổng hợp .. Chương 24: Kế toán các khoản đầu tư.. Chương 25: Báo cáo tài chính trong các nền kinh tế siêu lạm phát Chương 26: Nội dung công bố ... Chương 27: Báo cáo tài chính cho các khoản phân chia... Chương 28: Các công cụ tài chính... Chương 29: Thu nhập trên một cổ phiếu Chương 30: Báo cáo tài chính tạm thời Chương 31: Hoạt động bị ngừng Chương 32: Giảm giá trị tài sản Chương 33: Các khoản dự phòng Chương 34: Tài sản phi vật chất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002939  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 754