Thư viện Lạc Hồng
Interactions one. A communicative grammar

Ký hiệu xếp giá
428.2K599i 1996
Dewey
428.2
Xuất bản
3. - New York: McGraw-Hill Companies, 1996
Mô tả
306tr ; 23 cm
ISBN
9780071143943
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, ngữ pháp
Ngày cập nhật
15/07/2004 04:48 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Chapter 1: School Life; Chapter 2: Experiencing nature; Chapter 3: Living to Eat or Eating to Live?; Chapter 4: Getting Around the Community; Chapter 5: Home; Chapter 6: Emergences and Strange Experiences; Chapter 7: Health; Chapter 8: Entertainment and the Media; Chapter 9: Social Life; Chapter 10: Customs, Celebrations, and Holidays; Chapter 11: Science and Technology; Chapter 12: You, the Consumer
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000717  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1131