Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình triết học: dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học

Ký hiệu xếp giá
107 G434 2008
Dewey
107
Xuất bản
1. - H.: Chính trị - Hành chính, 2008
Mô tả
558tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
triết học
Ngày cập nhật
22/03/2019 02:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn giáo trình này gồm những nội dung chính sau: triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; khái lược lịch sử triết học phương Đông, triết học phương Tây, triết học Mác - Lênin; chủ nghĩa duy vật biện chứng - cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học; phép biện chứng duy vật - phương pháp nhận thức khoa học và thực tiễn; nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn; lý luận hình thái kinh tế xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lý luận về nhà nước và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018791  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
118000871  Lê Thị Ngọc Lan  18/10/2019 12:21  19/10/2019 12:21 
Đang xem: 433