Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình triết học: dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học

Ký hiệu xếp giá
107 G434 2008
Dewey
107
Xuất bản
1. - H.: Chính trị - Hành chính, 2008
Mô tả
558tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
triết học
Ngày cập nhật
22/03/2019 02:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn giáo trình này gồm những nội dung chính sau: triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; khái lược lịch sử triết học phương Đông, triết học phương Tây, triết học Mác - Lênin; chủ nghĩa duy vật biện chứng - cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học; phép biện chứng duy vật - phương pháp nhận thức khoa học và thực tiễn; nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn; lý luận hình thái kinh tế xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lý luận về nhà nước và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018791  Còn  Đang mượn  nv0000220  Trần Thanh Phương  09/12/2019 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1223