Thư viện Lạc Hồng
IoT development for ESP32 and ESP8266 with JavaScript: a practical guide to XS and the moddable SDK

Ký hiệu xếp giá
004.678H687
Dewey
004.678
Xuất bản
1. - United States: Apress, 2020
Mô tả
593tr ; 24 cm
ISBN
9781484250693
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
IoT, JavaScript, ngôn ngữ lập trình
Ngày cập nhật
02/03/2021 09:33 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chapter 1: Getting Started -- Chapter 2: JavaScript for Embedded C and C++ Programmers -- Chapter 3: Networking -- Chapter 4: Bluetooth Low Energy (BLE) -- Chapter 5: Files and Data -- Chapter 6: Hardware -- Chapter 7: Audio -- Chapter 8: Graphics Fundamentals -- Chapter 9: Drawing Graphics with Poco -- Chapter 10: Building User Interfaces with Piu -- Chapter 11: Adding native code.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002400  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1693