Thư viện Lạc Hồng
Conversation Lessons

Ký hiệu xếp giá
428.3Co-L
Dewey
428.3
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2001
Mô tả
192tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/07/2004 02:49 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Lesson 1 : Remembering. Lesson 2 : Decisions Lesson 3 : Conversation Frame 1. Lesson 4 : Priorities. Lesson 5 : Encouraging Lesson 6 : Conversation Taboos 1. Lesson 7 : Difficult Explanations. Lesson 8 : Describing the Impossible Lesson 9 : Conversation Frame 2. Lesson 10 : Telling a Story. Lesson 11 : Being Polite. Lesson 12 : Conversation Taboos 2. Lesson 13 : Reacting Predictably. Lesson 14 : Comforting Lesson 15 : Conversation Frame 3. Lesson 16 : Sharing Secrets. Lesson 17 : Angry with yourself. Lesson 18 : Conversation Taboos 3. Lesson 19 : Sharing Problems. Lesson 20 : The state of Things. Lesson 21 : Conversation Frame 4. Lesson 22 : Being Negative. Lesson 23 : Guessing. Lesson 24 : Conversation Taboos 4. Lesson 25 : Avoiding Commitment. Lesson 26 : Termination. Lesson 27 : Conversation Frame 5 Lesson 28 : Surprise. Lesson 29 : Conversation Taboos 5. Lesson 30 : Compliment. Answer Key.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000071  Còn  Rỗi          
100000072  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1102