Thư viện Lạc Hồng
Say it Naturally!

Ký hiệu xếp giá
428.3 Sa-N
Dewey
428.3
Xuất bản
Tái bản lần 1. - Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2000
Mô tả
301tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/07/2004 08:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
CONTENT Chapter 1: Using the Telephone Chapter 2: Greeting People and Responding. Chapter 3: Making and Responding to Introductions. Chapter 4: Saying Goodbye Chapter 5: Asking for Information. Chapter 6: Giving Directions and Introductions Chapter 7: Thanking Directions and Introductions. Chapter 8: Making, Accepting, and Declining Invitations Chapter 9: Making Requests Chapter 10: Apologizing and Responding Chapter 11: Making Excuses Chapter 12: Complimenting and Responding Chapter 13: Complaining Chapter 14: Expressing Opinions, Agreeing, and Disagreeing Chapter 15: Requesting and Offering and Assistance Chapter 16: Attracting Attention and Warning Chapter 17: Expressing and Receiving Sympathy Chapter 18: Hiding Feelings
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000322  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 635