Thư viện Lạc Hồng
Fun with Grammar - Communicative Activities for the Azar Grammar Series

Ký hiệu xếp giá
428.3 Fu - G
Dewey
428.3
Xuất bản
02. - USA: Prentice Hall Regents, 1997
Mô tả
354tr ; 28cm
ISBN
0135679265
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/11/2004 04:44 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
CONTENTS Foreword by Betty Schrampfer Azar To the Teacher Acknowledgements Chapter 1: VERBS - PRESENT Simple Present Nonprogressives Present Progressive Worksheets 01 - 09 Chapter 2: VERBS - PAST Simple Past Irregular Past Forms Past Progressive Present Progressive Past Perfect Past Review Worksheets 10 - 21 Chapter 3: VERBS - FUTURE Predictions Willingness Prior Plan Predictions, Prior Plans, or Willingness Future in Time Clauses Future Progressive and Future Time Clauses Future Perfect Worksheets 22 - 27B Chapter 4: VERBS - REVIEW Review of Perfect Tenses Review of All Verbs Forms Worksheets 28A - 32B Chapter 5: QUESTIONS Yes/No Questions Information Questions Information Questions AND/OR Yes/No Questions Tag Questions Worksheets 33A - 38 Chapter 6: NOUNS Singular - Plural Nouns and Adjectives Agreement Count – Noncount Nouns Articles Worksheets 39A - 44 Chapter 7: PRONOUNS Pronouns Worksheets 45 - 49 Chapter 8: PREPOSITIONS Prepositions of Time and Place Phrasal Verbs Worksheets 50 - 54 Chapter 9: ADJECTIVES Identifying Adjectives Adjectives in Sentence Context Worksheets 55A - 60 Chapter 10: MODALS Modals Past Progressive Modals Review Worksheets 61 - 65C Chapter 11: Passive Voice Participial Adjectives Worksheets 66 – 70 Chapter 12: GERUNDS AND INFINITIVES Preposition Combinations Infinitives with Too/Enough Gerunds as Subject /IT + Infinitive Verb + Infinitive or Gerund Gerund or Infinitive? Review Worksheets 71 – 80 Chapter 13: COMPARATIVES AND SUPERLATIVES Comparatives Superlatives Review Worksheets 81 – 87 Chapter 14: RELATIONSHIPS BETWEEN IDEAS Parallelism Joining Ideas Worksheets 83 – 93 Chapter 15: CLAUSES Adverb Adjective Noun Review Worksheets 94 – 104 Chapter 16: CONDITIONALS AND WISHES True in the Present/Future Untrue in the Present Untrue in the Past Mixed Conditionals Reviewing the Conditional Forms Wishes Worksheets 105 – 114 Answer Key Lyrics Index 1: Grammar Index 2: Games
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004202  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1676