Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế chính trị học Mác - Lênin : Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
335.412 Ki-T
Dewey
335.412
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 1999
Mô tả
685tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/12/2004 05:54 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I : Kinh tế chính trị Mác Lênin đối tượng Chương II : Sản xuất và tái sản xuất Chương III : Tăng trưởng kinh tế xã hội Chương IV : Sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa Chương V : HÀng hóa và tiền tệ Chương VI : SẢn xuất giá trị thặng dư Chương VII : Vận động tư bản Chương VIII : Lợi nhuận bình quân Chương IX : Tư bản kinh doanh hàng hóa Chương X : Tư bản cho vay Chương XI : TƯ bản kinh doanh nông nghiệp Chương XII : Chủ nghĩa tư bản độc quyền Chương XIII : Chủ nghĩa tư bản ngày nay Chương XIV : Các Mác , F.Ăngghen và Lênin về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản Chương XV : Thời kỳ quá độ Chương XVI : Quan hệ sản suất trong thời kỳ quá độ tại Việt Nam Chươngg XVII: Kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ tại Việt Nam Chương XVIII : Kinh tế nộng thôn trong thời kỳ quá độ tại Việt Nam Chương XIX : Côpng nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế trong thời kỳ quá độ tại Việt Nam Chương XX : Lưu thông hàng hóa và thương nghiệp trong thời kỳ quá độ tại Việt Nam Chương XXI : Tài chính trong thời kỳ quá độ tại Việt Nam Chương XXII : Lưu thông tiền tệ trong thời kỳ quá độ tại Việt Nam Chương XXIII : Thu nhập cá nhân và phúc lợi xã hội trong thời kỳ quá độ tại Việt Nam Chương XXIV : Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ tại Việt Nam Chương XXV : Nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004155  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1344