Thư viện Lạc Hồng
Fun with Grammar - Communicative Activities for the Azar Grammar Series (COPY)

Ký hiệu xếp giá
428.3 Fu - G
Dewey
428.3
Xuất bản
02. - USA: Prentice Hall Regents, 1997
Mô tả
354tr ; 29cm
ISBN
0135679265
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/03/2005 08:42 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
CONTENTS Foreword by Betty Schrampfer Azar To the Teacher Acknowledgements Chapter 1: VERBS - PRESENT Simple Present Nonprogressives Present Progressive Worksheets 01 - 09 Chapter 2: VERBS - PAST Simple Past Irregular Past Forms Past Progressive Present Progressive Past Perfect Past Review Worksheets 10 - 21 Chapter 3: VERBS - FUTURE Predictions Willingness Prior Plan Predictions, Prior Plans, or Willingness Future in Time Clauses Future Progressive and Future Time Clauses Future Perfect Worksheets 22 - 27B Chapter 4: VERBS - REVIEW Review of Perfect Tenses Review of All Verbs Forms Worksheets 28A - 32B Chapter 5: QUESTIONS Yes/No Questions Information Questions Information Questions AND/OR Yes/No Questions Tag Questions Worksheets 33A - 38 Chapter 6: NOUNS Singular - Plural Nouns and Adjectives Agreement Count – Noncount Nouns Articles Worksheets 39A - 44 Chapter 7: PRONOUNS Pronouns Worksheets 45 - 49 Chapter 8: PREPOSITIONS Prepositions of Time and Place Phrasal Verbs Worksheets 50 - 54 Chapter 9: ADJECTIVES Identifying Adjectives Adjectives in Sentence Context Worksheets 55A - 60 Chapter 10: MODALS Modals Past Progressive Modals Review Worksheets 61 - 65C Chapter 11: Passive Voice Participial Adjectives Worksheets 66 – 70 Chapter 12: GERUNDS AND INFINITIVES Preposition Combinations Infinitives with Too/Enough Gerunds as Subject /IT + Infinitive Verb + Infinitive or Gerund Gerund or Infinitive? Review Worksheets 71 – 80 Chapter 13: COMPARATIVES AND SUPERLATIVES Comparatives Superlatives Review Worksheets 81 – 87 Chapter 14: RELATIONSHIPS BETWEEN IDEAS Parallelism Joining Ideas Worksheets 83 – 93 Chapter 15: CLAUSES Adverb Adjective Noun Review Worksheets 94 – 104 Chapter 16: CONDITIONALS AND WISHES True in the Present/Future Untrue in the Present Untrue in the Past Mixed Conditionals Reviewing the Conditional Forms Wishes Worksheets 105 – 114 Answer Key Lyrics Index 1: Grammar Index 2: Games
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004590  Còn  Đang mượn  d06401443  Nguyễn Thị Tường Vy  22/04/2008 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1803