Kỹ thuật nối mạng Windows NT

Ký hiệu xếp giá
005.423 Win
Dewey
005.423
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1998
Mô tả
773tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/10/2005 10:14 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I: Tổng quan về mạng windows nt server Chương I : Kiến trúc mạng windows Nt 1 Cơ sở thiết kế hệ điều hành windows NT Các khái niệm cơ bản về kiến trúc mạng Kiến trúc phân tầng của mạng windows Nt Chương II : Bảo mật mạng và hoạch định vùng Kiến trúc mô hình bảo mật Chi phối hoạt động truy cập Quyền người dùng Kiểm toán sự bảo mật Chương III: Dịch vụ windows Nt Browser Dịch vụ Windows NT Browser Chỉ định máy duyệt vai trò của hệ thống máy duyệt Thông báo từ máy duyệt tiềm năng Thông báo từ máy duyệt phòng Phần II : Liên kết hoạt động giữa các mạng Chương IV: Nghiên cứu một trường hợp giả trưởng 1. Giới thiệu về công ty CHương V : Dịch vụ mạng Chuẩn bị lập cấu hình dịch vụ Lựa chọn chuẩn giao thức Lựa chọn dịch vụ gán đại chỉ cho terra flora Quyết định sử dụng wins Phần III : TCP/IP Chương VI : Chi tiết về việc ứng dụng TCP/Ip Liên kết với card mạng Tầng lêin kết Cải tiến dịch vụ Chương VII : Quản lý máy phục vụ micrisoft DHCP Tìm hiểu đại chỉ Ip Lập kế haọch thực hiện DHCP Chương VIII : Quản lý phục vụ microsoft wins Hoạch định sử dụng máy phcụ hồi microsoft wins Quản lý cơ sở dữ lliệu mày phục hồi wins Kiểm tra tình trạng dịch vụ wins Chương IX: Quản lý máy phcụ hồi microsoft DNS Phục hồi vụ máy chính và phụ Máy phục hồi chỉ lưu dữ liệu Hoạch định hợp nhất microsoft DNS và Microsoft wins Chương X : Sử dụng tập tin LMHOSTS Định vị máy tính ở xa Định rõ náy điều khiển vùng Chương XI : Dùng SNMP quản lý mạng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004775  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 839