Thư viện Lạc Hồng
Tư tưởng Hồ Chí Minh : Hỏi & đáp

Ký hiệu xếp giá
335.527 6Tu-M
Dewey
335.527 6
Xuất bản
7. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2005
Mô tả
122tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/12/2005 10:52 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc Chương 6: Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh Chương 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân , vì dân Chương 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Chương 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức Chương 10: Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Chương 11: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá Chương 12: Mấy vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004893  Còn  Rỗi          
100004894  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 567