Thư viện Lạc Hồng
Chủ tịch Hồ Chí Minh những cống hiến về lý luận và thực tiễn vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trong thế kỷ XX

Ký hiệu xếp giá
923.181 388 HCM
Dewey
923.181 388
Xuất bản
1. - H.: Công an nhân dân, 2005
Mô tả
399tr ; 20.5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/12/2005 02:15 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Bài 1: Từ tuyên ngôn của Đảng CỘng Sản đến con đường giải phóng dân tộc Bài 2: Cách mạng thánh mười Nga và sự hình thành đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên chủ nghĩa xã hội Bài 3: Vai trò và sức mạnh của yếu tố dân tộc trogn tư tưởng cứu nước của CHủ tịch Hồ Chí Minh Bài 4: Chiến lược cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân tiến dần lên chủ nghĩa xã hội- chiến lược cách mạng không ngừng Hồ Chí Minh bài 5: Sự thống nhất giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, giải phóng con người- cốt lõi của tư tưởng Hồ CHí Minh Bài 6: Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh Bài 7: Thêm bạn, bớt thù- Đại đoàn kết
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006182  Còn  Rỗi          
100006183  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1227