Thư viện Lạc Hồng
Inside softimage 3D

Ký hiệu xếp giá
006.6R827
Dewey
006.6
Xuất bản
1. - Indianapolis: New Riders, 1998
Mô tả
764tr ; 24 cm
ISBN
9781562058852
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
softimage 3D
Ngày cập nhật
18/09/2006 09:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
THIS BOOK INCLUDES: PART I: TOURING SOFTIMAGE: Exploring the softimage interface; getting started - Moving in space; Producing your first softimage animation; Advanced interface concepts; Animation concepts PART II: MODELING: The model shop- all about modeling; Polyon modeling; NURB modeling Meta - Clay modeling; Boolean modeling; Meta-Clay modeling; Duplicates and Instances; It looks pretty: Materian and textures PART III: ANIMATION & RENDERING: Animating with shape animation; Animating with deformations; The Actor module with inverse kinematics; Animating with dynamics; The mentl ray renderer.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000596  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 628