Thư viện Lạc Hồng
Interactive computer graphics: a top-down approach with OpenGL

Ký hiệu xếp giá
006.66A2658
Dewey
006.66
Xuất bản
2. - Indianapolis, Indiana: New Riders, 2000
Mô tả
613tr ; 24 cm
ISBN
9780201385977
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
computer graphics
Ngày cập nhật
18/09/2006 09:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Graphics systems and models; Graphics programming; Input and interation; Geometric objects and transformations; Viewing; Shading; Implementation of a renderer; Hierarchical and object-Oriented graphics; Discrete Technicques; Curves and surfaces; Procedural methods; Visualization.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000513  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1133