Thư viện Lạc Hồng
HTML: a beginner's guide

Ký hiệu xếp giá
006.74W696
Dewey
006.74
Xuất bản
2. - Berkeley, Calif.: Osborne/McGraw-Hill, 2003
Mô tả
522tr ; 24 cm
ISBN
9780072226447
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
HTML
Ngày cập nhật
18/09/2006 02:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents PART I: HTML BASICS 1 Getting started 2 Basic page structure 3 Color 4 Working with text 5 Working with links 6 Woring with images 7 Working with multimedia 8 Creating lists 9 Using tables 10 Developing frames 11 Employing forms PART II: BEYOND HTML 12 Creating your own web graphics 13 Web content 14 JavaScript 15 Making pages avaible to others PART III: APPENDIXES
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000505  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1208