Thư viện Lạc Hồng
Microcontroller technology: The 68HC11 and 68HC12

Ký hiệu xếp giá
629.89 S737m
Dewey
629.89
Xuất bản
5. - America: Pearson/Prentice Hall, 2004
Mô tả
712tr ; 24 cm
ISBN
9780131247918
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/09/2006 03:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: PART 1: INTRODUCING MICROCONTROLLER TECHNOLOGY: Microcontroller concepts PART 2: SOFTWARE: Programming; The stack, Subroutines, Interrupts, and resets; Cross assembly and program development PART 3: HARDWARE: Bus concepts and modes of operation; Microcontroller hardware; Clocked operation PART 4. INTERFACING: Interfacing concepts; Parallel input/output; The serial subsystems; Programmable timer operations; The analog converter subsystem PART 5:THE MICROCONTROLLER WORLD: Application control software; Applications; Eight-bit microcontroller familiers
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000590  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1205