Thư viện Lạc Hồng
Environmental science demystified

Ký hiệu xếp giá
628W7249e 2005
Dewey
628
Xuất bản
1. - America: McGraw-Hill, 2005
Mô tả
413tr ; 24 cm
ISBN
9780071453196
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/10/2006 04:16 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: PART ONE : ATMOSRHERE: Our planet earth; Ecosystems and biodiversity; Atmosphere; Greenhouse effect and global warming; PART TWO: WATER: The hydrologic cycle; Oceans and fisheries; Glaciers; Water pollution and treatment; PART THREE: LAND: Weathering and erosion; Deserts; Geochemical cycling; Solid and hazardous waste; PART FOUR: PROPERTIES AND REACTINS: Fossil fuels; Nuclear and solar energy; Wind, hydroelectric and geothermal energy; Future policy and alternatives.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000550  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 554