Thư viện Lạc Hồng
Unleashing the power of PR: a contrarian's guide to marketing and communication

Ký hiệu xếp giá
659.2 W423
Dewey
659.2
Xuất bản
1. - San Francisco: Jossey-Bass, 2006
Mô tả
247tr ; 29 cm
ISBN
9780787982799
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
PR
Ngày cập nhật
06/11/2008 01:47 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
New opportunities for marketing and public relations -- New challenges facing marketing and public relations -- Measuring public relations programming -- Setting meaningful and measurable public relations objectives -- Using research to shape public relations strategy and tactics -- Evaluating public relations programs for continual improvement -- Real business results : proving, and improving, PR ROI -- From concept to reality -- Appendixes. 1. Delahaye executive audit ; 2. Delahaye media demographic audit ; 3. Delahaye journalist audit.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000117  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 578