Thư viện Lạc Hồng
Firing back: how great leaders rebound after career disasters

Ký hiệu xếp giá
658.409S699
Dewey
658.409
Xuất bản
Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 2007
Mô tả
306tr ; 24 cm
ISBN
9781591393016
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
leaders
Ngày cập nhật
06/11/2008 03:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The disappointment of defeat or the defeat of disappointment -- Tragedies, failures, and setbacks--the nature of adversity -- Societal barriers to recovery -- Corporate cultures as barriers to recovery -- Departure causes as barriers to recovery -- Psychological stresses as barriers to recovery -- Fight, not flight--facing up to the issue -- Recruiting others into battle--social networks and collateral damage -- Rebuilding heroic stature -- Proving your mettle -- Rediscovering heroic mission -- Creating triumph from tragedy--lessons learned from legends and losers.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000113  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 596