Thư viện Lạc Hồng
SQL Server 2005 for developers

Ký hiệu xếp giá
005.2768E686
Dewey
005.2768
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Charles River Media, 2007
Mô tả
405tr ; 24 cm
ISBN
9781584503880
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/11/2008 09:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: Introduction; Database Design; Database Security; Transact-SQL for Developers; programmability; ADO.Net 2.0; Notification Services; XML in SQL Server 2005; Service Broker; Perfornmance Analysis and Tuning; Businass Intelligence; Data Warehouse; SQL Server Integration Services; SQL Server Reporting Services; OPAL; Introduction to Dta Mining in SSAS 2005.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000340  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1210