Thư viện Lạc Hồng
Beginning game programming with flash

Ký hiệu xếp giá
794.8 L100K
Dewey
794.8
Xuất bản
1. - Australia: Course Technology Cengage Learning, 2008
Mô tả
250tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/12/2008 09:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book inclues: Introduction to Flash; Introduction to ActionScript; Interactivity-Adventure Game (Treasure Hunt); Animations; Game Development; Arrays and Movie Clip Methods; Loops and Arrays in Flash: Simple Simon Game; High Scores Game; Math and Physics for Games; Profect: A quiz Using Snakes and Ladders.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000482  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1465