Thư viện Lạc Hồng
Human physiology: from cells to systems

Ký hiệu xếp giá
612 S5543h 2007
Dewey
612
Xuất bản
6. - Australia; United States: Thomson Brooks/Cole, 2007
Mô tả
785tr ; 28 cm
ISBN
9780495109341
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/12/2008 09:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book inclues: The Foundation of Physiology; Cell Physiology; The Plasma Membrane and Membrane Potential; Principles of Neural and Hormonal Communication; The Central Nervours System; The Peripheral Nervouus System: Afferent Division, Special Senses; The Peripheral Nervouus System: Efferent Division; Muscle Physiology; Cardiac Physiology; The Blood Vessels and Blood Pressure; The Blood; Body Defenses; The Respiratory System; The Urinary System; Fluid and Acid-Base Balance; The Digestive System; Energy Balance and Temperature Regulation; Principles of Endocrinology, The Central Endocrine Glands; The Peripheral Endoctine Glands; The Reproductive System.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000403  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 831