Thư viện Lạc Hồng
Oracle 10g database administrator II : backup/recovery & network administration

Ký hiệu xếp giá
005.86R1614
Dewey
005.86
Xuất bản
1. - Australia; Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2007
Mô tả
627tr ; 24 cm
ISBN
9781418836641
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Oracle 10g
Ngày cập nhật
10/12/2008 02:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The focus of this text is to present the reader with uesful and important features of the oracle 10g database. The book covers a number of administrative, tuning, and networking topic. The book approaches the subject using a hands-on approach giving the reader an oppornity to understand the material and master concepts by implementing them on the computer. As database administrators must be familiar with the graphical administrative tools and command-line syntax, this book tries to present almost all topics using both interfaces.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000330  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 845