Thư viện Lạc Hồng
Modern software development using C#.NET

Ký hiệu xếp giá
005.133W6476
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Brooks/Cole Thomson Learning, 2007
Mô tả
732tr ; 24 cm
ISBN
9780619217594
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
software, C#
Ngày cập nhật
12/12/2008 02:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Thinking and using object-oriented programming; Class construction; Event handling and guis; Data structures; Putting it all together.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000489  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1187