Thư viện Lạc Hồng
Mobile 3D game development: from start to market

Ký hiệu xếp giá
794.8M400R
Dewey
794.8
Xuất bản
America: Thomson Delmar Learning, 2007
Mô tả
480tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2008 09:21 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: .Mobile Game Development Process; Introduction to Mobile Application Development; Creating MIDlets from the Ground Up; 2D Graphics with MIDP 2.0; Mobile 3D Graphics (M3G) API; Mobile 3D Graphics (M3G) Part II; Transformations; Space Busters 3D; The First Person Shooter: Savage; Networking; Art Creation for Mobile 3D Games; Multiplayer Hover Racing Game; Going to Market.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000389  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 913