Thư viện Lạc Hồng
Advanced wireless networks: 4G technologies

Ký hiệu xếp giá
621.384 G561a 2006
Dewey
621.384
Xuất bản
1. - England: John Wiley & Sons, Inc., 2006
Mô tả
863tr ; 25 cm
ISBN
9780470015933
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/12/2008 09:25 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: fundamentals; physical layer and multiple access; channel modeling for 4G; adaptive and reconfigurable link layer; adaptive transmission in ad hoc networks; adaptive medium access control; teletraffic modeling and analysis; adaptive network layer; effective capacity; adaptive tcp layer; crosslayer optimization; mobility management; adaptive resource management; ad hoc networks; sensor networks; security; active networks; network development; network management; network information theory; energy-efficient wireless networks; quality-of-service management.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000434  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1175