Thư viện Lạc Hồng
Principles of microeconomics

Ký hiệu xếp giá
338.5 M2789
Dewey
338.5
Xuất bản
3. - America: Thomson/South-Western, 2004
Mô tả
438tr ; 28 cm
ISBN
9780324174618
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
microeconomics
Ngày cập nhật
19/12/2008 08:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction; Supply and Demand I: How Markets Work; Supply and Demand II: Markets and Welfare; The Economics of the Public Sector; Firm Behavior and the Organization of Industry; The Economics of the Labor Market; Advanced Topics; The Data of Macroeconomics; The Real Economy in the Long Run; Money and Prices in the Long Run; The Macroeconomics of Open Economies; Short-Run Economic Fluctuations; Final Thoughts.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000038  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1605