Thư viện Lạc Hồng
Common mistakes at PET ... and how to avoid them

Ký hiệu xếp giá
428.24D7817c
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Cambridge University Press, 2005
Mô tả
64tr ; 21 cm
ISBN
9780521606844
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/01/2009 03:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes mistakes in using : A, an, one; am, is, are; Many, much or a lot of; Something, anything, nothing or everything, can, cuold; Very or really; Which, who or that...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000833  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 806