Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế Chính trị Mác - Lênin: Lý thuyết & Bài tập

Ký hiệu xếp giá
335.412 V500A
Dewey
335.412
Xuất bản
2. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả
344tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/03/2009 11:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Lý thuyết: Đối tượng, chức năng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - LêNin, Sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế, Hàng hóa và tiền tệ, Sản xuất giá trị thặng dư - quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản, Tuần hoàn và chu chuyển tư bản, Tái sản xuất tư bản xã hội, Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư, Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Sở hữu tư liệu sản xuất và nền kinh tế nhiều thành phần trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên KTQD trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam, Kinh tế nông thôn trong TKQĐ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tài chính, tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam; Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam, Kinh tế đối ngoại trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam; Bài tập và lời giải.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007684  Còn  Rỗi          
100008064  Còn  Rỗi          
100010046  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1295