Thư viện Lạc Hồng
Novell Groupwise 6.5 user's : Handbook

Ký hiệu xếp giá
004.65Novell
Dewey
004.65
Xuất bản
1. - Novell, 2004
Mô tả
341tr ; 21
ISBN
0789729830
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/06/2004 09:42 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chapter 1: Introduction to GroupWise 6.5 Chapter 2: What's New in GroupWise 6.5 Chapter 3: Messaging Fundamentals Chapter 4: The GroupWise Address Book Chapter 5: Message Management Chapter 6: Personal Calendaring and Task Management Chapter 7: Group Calendaring and Task Management Chapter 8: Advanced Features Chapter 9: Document Management Chapter 10: Remote Access Chapter 11: Customizing GroupWise Chapter 12: Mobile GroupWise Access Appendix A: GroupWise Startup Options Appendix B: GroupWise Resources
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000007  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 933