Thư viện Lạc Hồng
Visual Basic 2005 - Tập 3 - Quyển 1: Lập trình cơ sở dữ liệu với Ado.Net 2.0

Ký hiệu xếp giá
005.133PH561L
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Phương Đông, 2006
Mô tả
408tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/05/2009 11:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 3 quyển 1 bao gồm nhứng nội dung chính sau: Làm quen với cơ sở dữ liệu; Ado.Net - bước tiến dài về truy cập dữ liệu; các đối tượng trong cơ sở dữ liệu; sử dụng các đối tượng Ado.Net 2.0; sử dụng SQL; Dataset, Datatable, Datatablereader, Datarow, Datacolumn và Bindingsource; Dataview, Datarowview, Datagridview; Datatableadapter và ràng buộc dữ liệu (Binding); SQL Server 2005 - lập trình VB.Net phía Server; xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007939  Còn  Rỗi          
100007975  Còn  Rỗi          
100007981  Còn  Rỗi          
100007987  Còn  Rỗi          
100008054  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 825