Thư viện Lạc Hồng
Đại cương lịch sử Việt Nam: toàn tập: Từ thời nguyên thủy đến năm 2000

Ký hiệu xếp giá
959.7T871Đ
Dewey
959.7
Xuất bản
Tái bản lần thứ 10. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
1175tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/10/2009 01:43 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thủy đến năm 2000. Nội dung chia thành ba phần: lịch sử Việt Nam từ nguyên thủy đến 1858, trải qua các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy để đến ngày hợp nhất cùng nhau dựng lên nước Văn Lang, quốc gia đầu tiên của người Việt, tiếp đó là quá trình xây dựng đất nước về mọi mặt; phần tiếp theo là từ 1858 đến 1945 phản ánh một cách hệ thống cuộc đấu tranh kiên cường, anh dũng của nhân dân Việt Nam vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; phần cuối là từ 1945 đến năm 2000 là lịch sử nửa thế kỷ đấu tranh vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng một đất nước độc lập, dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng và phù hợp với trình độ ngày càng được nâng cao của dân trí.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010852  Còn  Rỗi          
100017860  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 585