Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình triết học Mác - Lênin

Ký hiệu xếp giá
335.411 071GI108TR
Dewey
335.411 071
Xuất bản
2. - Chính trị quốc gia, 2008
Mô tả
671tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/11/2009 04:19 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn giáo trình này gồm những nội dung chính sau: triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; khái lược lịch sử triết học phương Đông, triết học phương Tây, triết học Mác - Lênin; chủ nghĩa duy vật biện chứng - cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học; phép biện chứng duy vật - phương pháp nhận thức khoa học và thực tiễn; nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn; lý luận hình thái kinh tế xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lý luận về nhà nước và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011219  Còn  Rỗi          
100011220  Còn  Rỗi          
100011226  Còn  Rỗi          
100011227  Còn  Rỗi          
100011228  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 639