Thư viện Lạc Hồng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Ký hiệu xếp giá
335.4015G434g 2009
Dewey
335.4015
Xuất bản
1. - Chính trị quốc gia, 2009
Mô tả
491tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/11/2009 04:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm: nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin: chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật, chủ nghĩa duy vật lịch sử; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa: học thuyết giá trị, học thuyết kinh tế giá trị thặng dư, học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  15 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011224  Còn  Rỗi          
100011225  Còn  Rỗi          
100011231  Còn  Rỗi          
100011232  Còn  Rỗi          
100011233  Còn  Rỗi          
100013282  Còn  Rỗi          
100013283  Còn  Rỗi          
100013322  Còn  Rỗi          
100013323  Còn  Rỗi          
100013324  Còn  Rỗi          
100013325  Còn  Rỗi          
100013326  Còn  Rỗi          
100013327  Còn  Rỗi          
100013328  Còn  Rỗi          
100013329  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1700