Thư viện Lạc Hồng
Basic electric circuit analysis

Ký hiệu xếp giá
621.3192 B3113 1999
Dewey
621.3192
Xuất bản
5. - Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 1999
Mô tả
762tr ; 24 cm
ISBN
9780470117255
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/12/2009 03:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: introduction; resistive circuits; dependent sources and op amps; analysis methods; enegy-storage elements; first-order circuits; second-order circuits; sinusoidal sources and phasors; ac steady-state analysis; ac steady-state power; three-phase circuits; the laplace transform; circuit analysis in the s-domain; frequency response; mutual inductance and two-port circuits; fourier series and transform.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001338  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 854