Thư viện Lạc Hồng
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu

Ký hiệu xếp giá
005.133 C++
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
260tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/08/2004 08:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH c++ Chương 1: Cái nhình đầu tiên vế lập trình hướng đối tượng và C++ Chương 2: Sự kế thừa Chương 3: Con trỏ Chương 4: Hàm ảo và hàm bạn Chương 5: Stream và File Chương 6: Các bản mẫu Phần 2: CẤU TRÚC DỮ LIỆU Chương 7: Thư viện mẫu chuẩn Chương 8: Các giải thuật Chương 9: Iterators Chương 10: Côngtenơ tuần tự Chương 11: Côngtenơ liên kết Chương 12: Các kiểu dữ liệu trừu tượng Chương 13: Lưu trữ các đối tượng được định nghĩa bởi người sử dụng Chương 14: Đối tượng hàm
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001058  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1489