Thư viện Lạc Hồng
Access - Kỹ thuật lập trình Access trên Windows

Ký hiệu xếp giá
005.262Access
Dewey
005.262
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1997
Mô tả
314tr ; 20,5
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/08/2004 11:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về Access Basic Chương 2: Vào ra và một số quy tắc cần biết khi soạn thảo, thực hiện chương trình Chương 3: Kiểu dữ liệu hằng biến mảng Chương 4: Các phép toán và biểu thức Chương 5: Các toán tử điều khiển Chương 6: Thực hiện Macro trong chương trình Chương 7: Đối tượng và biến đối tượng Chương 8: Thủ tục và hàm Chương 9: Tạo mới và thay đổi cấu trúc bảng - truy vấn Chương 10: Xử lý các bản ghi của bản và truy vấn Chương 11: Mẫu biểu và các dữ liệu nhập từ bàn phím trong chương trình Chương 12: Thao tác trên các tập tin
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001072  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1124